Eğitim Çalışmaları ve Açık Yüksek Öğretim

 

Alevi inanç ve kültürünün korunup geliştirilmesi, araştırılıp özüne uygun bir biçimde sunulması, Alevilik bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılması, eğitim çalışmalarımızın belirleyici ilkesi olmuştur. Maddi olanaklarımızın son derece kısıtlı olduğu açık bir gerçek. Kurucumuz ve destekleyicirniz olduklarını bildiğimiz Alevi kuruluşları, Akademi’ye aktarılmak üzere henüz herhangi bir fon ayırmış değiller. Buna karşın koşullar zorlanarak ayakta durmaya, asgari düzeyde de olsa toplumumuzun beklentilerini karşılamaya çalışmaktayız.

1999-2001 çalışma döneminde yapılan eğitim etkinliklerini şöyle kategorize etmek mümkündür:

 • Açık Yüksek Öğretim.
 • „Alevilik Dersleri Öğretmeni“yetiştirme programı
 • Dedelik Kurumunun Yeniden Yapılandırılması ve Dedele’in Eğitimi.
 • Alevilik Okulları Etap-I ve Etap-II.
 • Cenaze ve kutsal günlerle ilgili erkânın yürütülmesi amacıyla düzenlenen kurslar. 
 • Seminer, panel vb. toplantılar.

AÇIK YÜKSEK EĞİTİM

Alevilik Dersleri Öğretmeni olarak görev yapabilecek nitelikte eleman, toplumumuzun gereksindiği özelliklere sahip Dede ve kültür adamı yetiştirmek, toplumumuzun Alevilik bilgi ve bilincini yükseltmek, Alevi insanımn yaşamakta olduğu Avrupa ülkelerinde entegrasıonunu kolaylaştırmak amacıyla bu projenin hazırlarnp uygulanmasına gerek duyulmuştur.

Açık Yüksek Öğretim, yaklaşık bir milyon Alevi’nin eğitimini hefeflemekte. İçinde bulunulan bu koşullarda en uygun ve en az masraflı yatırımın ancak böyle bir proje ile olanaklı olacağı düşünülmektedir. 1999-2001 çalışma döneminde söz konusu projenin hazırlıkları yapılmış, sıra uygulama safhasına gelmiş bulunmaktadır.

Açık Yüksek Öğretim’de her gün devam zorunlu olmadığı için, kendilerini geliştirmek isteyen kişiler, daha serbest hareket etme olanaklarına sahiptirler. İşten ve okuldan artan zamanlarında, tatil ve hafta sonlarında, Açık Yüksek Öğretim’in sağladığı video-kaset. CD, kitap vb. hazır materiyalden yararlanarak eğitimlerini gerçekleştirebilirler. Bir taraftan link üzerinden öğretmeni dinleme (video-konferans) olanaklarının sağladığı kolaylıklara, diğer taraftan çeşitli zamanlarda. elinin altındaki araç-gereçten yararlanarak okuma, dinleme ve izleme olanaklarına sahip olacaklar. Bunun için de, gerekli teknik araçlarla donatılmış bir stüdıo odasından, iş ve okul saatleri dışında, tek merkezden yapılacak yayınlar istenen başarılı sonucu elde etmeye yetecektir.

Açık Yüksek Öğretim, aşağıdaki olanak ve araçlardan yararlanarak çalışmalarını hayata geçirmeyi planlamaktadır:

 • Internet üzerinden yapılacak video-konferans yayımla.
 • Kitap, video-kaset, CD vb. araçlar yoluyla gerekli bilgileri izleyicilere aktararak.
 • Yüzyüze konuşarak.

Kısaca belirtmek gerekirse, Akademi merkezimizde oluşturulacak bir stüdyodan, kompütörü bulunan kişi ve kuruluşlara canlı veıa paket yayın yoluyla bilgi aktarımında bulunulacaktır. Yukarıda değinilen alanlara ilişkin olarak, ilgili uzmanların verecekleri derslerin çekimleri yapılacak ve bu, ya çekim anında „canlı“ olarak ya da daha sonra „paket“ yayın biçiminde izleyicilere iletilecektir. Konuyu herhangi bir nedenle izleyememiş bulunanlara ise, yayını tekrarlama ya da kitap, video-kaset. CD gibi araç-gereçlerle ilgiliye ulaştırarak telafi yoluna gidilecektir.

Bu yolla konuları izlemiş olanlar, sorularını, teknik olanaklar varsa konuşmanın seyri içinde telefonla. değilse e-mail yoluyla, bu da yetmezse her terminin bitiminde eğitim merkezimizde hazır bulunacak olan ders öğretmenlerine, sorularını bizzat yöneltip cevabını alabilirler.

Belirli bir termin sonunda. izlenen derslerden sınavlara girilecek, başaranlar. sözkonusu dersten geçmiş sayılacaklar; başaramayanlarsa başarısız oldukları ders veya derslerden daha sonra. tekrar sınavlara girecekler.

Açık Yüksek Öğretim yoluyla ıapılan eğitim faaliyetlerine öğrenci olarak katılanlar. maddi olarak. belirli miktarda maddi külfetle yükümlü kılınacaklar. Bununla birlikte eğitim araç-gereçlerinden, link üzerinden yapılan yayından; başarı ölçümü, sınav. sertifika, diploma gibi olanaklardan yararlanacaklar.

Kayıtlar, öğrenci işlemleri, bilgilendirme, sınav vb. Çalışmalar, halihazırdaki merkezimizden yürütülecektir.

Her ögrencinin ögrenci kimlik kartı olacak, uygun aralıklarla yenilenerek herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemeye çalışılacaktır.

Link üzerinden yapılacak „canlı“ veya „paket“ yayınlarda işlenen konular, duruma göre kitap, CD, kaset haline getirilerek, isteıen herkesin yararına sunulacaktır.

Açık Yüksek Öğretim, ilk etapta eğitimin şu konularda yapılmasını planlanmaktadır:

 • Üç yıllık akademik öğretim.
 • Alevilik Dersleri’ni okutacak öğretmenlerin yetiştirilmesi.
 • Gençliğin eğitimi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve entegrasıonlarının kolaylaştırılması.
 • Kısa süreli kitle eğitimi.
 • Kadınlara yönelik programlar.
 • Yönetici kadroların eğitimi.
 • Dedelik kurumunun yeniden yapılandırılması ve Dedeler’in eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.

AÇIK YÜKSEK ÖĞRETİM NEDİR?

Açık Yüksek Öğretim’i örgün öğretimden ayıran ve günümüzde onu öne çıkaran bir çok etken bulunduğunu görmeden geçemeyiz. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin sağladığı kolaylıklar ve ortaıa koyduğu olanaklar, toplumsal yaşamın diğer ihtiyaç ve zorunlulukları ile birarada düşünüldüğünde, bunun önemi daha bir kendisini gösterir.

Öğretici ve öğrenciyi dersane ya da belirli bir mekânda biraraya getirerek, eğitim ve öğretim etkinliğini gerçekleştiren örgün eğitimin tarihi oldukça eskidir. Geleneksel eğitim uıgulamalarının dayandığı bu eğitim tarzı, günümüzde artık eğitim gereksinimini yeterince karşılayamaz olmuştur. Bunun birçok nedeni var: Birincisi, nüfus artmış ve toplumun eğitim gereksinimi büyük bir derinlik ve genişleme göstermiştir. Bunun sonucu, gerek eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekse sunumunda altından kalkılması güç, büyük zorluklar ortaya çıkmıştır.

Örgün eğitimin öğretmen ve öğrenciyi belirli bir mekânda biraraya getirip, sıcak ve canlı bir etkileşim sağlaması, eğitimin derinleştirilip pekiştirilmesi, aynca eğiticinin düşünüş ve davranış tarzıyla da öğrenci üzerinde etkili olması bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak gelinen bu koşullarda, sırf bu neden yüzünden, onun tek ve geçerli model olduğunda diretmenin fazlaca bir yararı da yok. Bununla birlikte Akademi’miz, işin önem ve yararını dikkate larak link üzerinden ve bizzat konunun uzmanları tarafından yapılan canlı yayınlara da büyük yer vermeyi kararlaştırmıştır. Ayrıca belirli aralıklarla, öğretmen ve öğrencilerin karşılaşmalanna, e-mail, faks, telefon vb. araçlarla iletişimde bulunmalarına da önem verilmektedir. Bu durumda, açık öğretimin gerek nitelik, gerek insana kazandıracağı bilgi ve davranış düzeyi yönünden, örgün eğitimden aşağı kalır tarafı artık kalmamıştır.

Bir kez öğretim elemanı bakımından, örgün eğitimdeki sıkıntı ve sınırlılık açık öğretimde sözkonusu değil. İlgili konuda söz sahibi ve istenilen yeterliliklere sahip tüm herkesten yararlanılabilir, izleyici sayısı alabildiğine geniş tutulabilir ve hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin ortaya çıkaracağı olanaklar verimli bir biçimde kullanılırsa, bir çok sorun kolaylıkla çözülebilir. İkincisi, açık öğretimin, günümüzde hemen herkesin kolaylıkla sahip olduğu ve kullanabildiği internet, bilgisayar, televizıon, radio, basılı araç-gereç, hatta eğitimciıle yüzıüze gelme gibi çokça olanak ve fırsatlara sahip olmasıdır.

Kısacası koca koca binalar yapıp, üniversite ve yüksek okullar açarak, buralarda yüzlerce elemanı istihdam etme olanaklarından yoksun bulunan bizim gibi toplumların, açık öğretim modeline yönelmeleri hem gerçekçi, hem de son derece akılcı bir seçenek olarak değerlendirilmelidIr.

SINAVLAR VE BİLGİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen yolla konuları izlemiş olanlar, yeterince aydınlanamadıkları konulara ilişkin sorularını, geleneksel ve teknik olanaklardan yararlanarak, ilgili öğretim üyelerine iletir, yanıtlarını yazılı olarak alabilirler. Bununla birlikte, olanakları varsa her eğitim döneminin bitiminde, sınavlardan hemen önce, eğitim merkezlerimizde biraraıa gelecek olan ders öğretmenlerine, sorularını bizzat yöneltip cevaplarını alabilirler.

Sınavların yapılacağı yer ve adresler, sınavlarla ilgili bilgi ve uyarılar en az bir ay önceden ilgililere duyurulur.

Belirli bir termin sonunda, izlenilmiş olan derslerden sınavlara girilecek, başaranlar, sözkonusu dersten geçmiş sayılacaklar; başaramaıanlarsa yeniden sınava alınacaklar.

Açık Yüksek Öğretim yoluyla yapılan eğitim faaliyetlerine öğrenci olarak katılanlar, maddi olarak az çok, belirli miktarda bir maddi külfetle yükümlü kılınacaklar. Bununla birlikte eğitim araç-gereçlerinden, 1ink üzerinden yapılan yayından; başarı ölçümü, sınav, sertifika, diploma gibi olanaklardan yararlanacaklar.

Her öğrencinin, öğrenci kimlik kartı olacak, uygun aralıklarla yenilenerek herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemeye çalışılacaktır.

DÖRT YILLIK AKADEMİK EĞİTİM

Lisans düzeyinde eğitim yapmaktan amaç, Alevi inanç ve kültürünün, çağdaş diğer inanç ve kültürler gibi, bilimsel yöntemlerle derinlemesine araştınlıp incelenmesine olanak tanımak, bunun devamı olarak Alevilik konusunda uzmanlık düzeyinde, gerekli yeterliliğe sahip kişiler yetiştirmektir. Bunun için de, asgari lise ve dengi okul mezunu olan, istekli kişileri öğrenci olarak kabul etmek, burayı bitiren yetenekli kişilere branşlarında ihtisas yapma ve uzmanlaşma fırsatlarını yaratmaktır.

Bununla birlikte, üniversite ve yüksek okullarda, Alevi inanç ve kültürü konularında çalışma yapan kişi ve kurumlara yardımcı olmaya, yetkinleşmeleri yönünde katkı ve işbirliğine ayrıca önem ve özen gösterilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla merkezimizin bulunduğu Wiesloch’da Akademi’miz bünyesinde bir Kütüphane ve Arşiv oluşturulmaya başlanmış, gelecek olan araştırmacılara kolaılık olsun diye bir de bir yatakhane hazırlanmış bulunmaktadır.

Lisans eğitimine katılacak olan öğrenciler, „Alevilik Müfredat Programı“nda yeralan konuların hemen hemen tümünü izleyecek, başarılı oldukları taktirde diploma alma hakkını kazanacaklardır.

Derslerin verilmesinde, konularında uzman ve akademik kariyer sahibi olan kişilerden yararlanılacak ve aynı düzeydeki Avrupa eğitim kurumlarının sahip oldukları kural ve kriterler ölçü alınacaktır. Öğretim üyesinin kim ve nereli olduğuna bakılmaksızın, akademik konumu ve konuyla ilgisi belirleyici olacak. Şunu sevinerek belirtmeliyiz ki, bu koşulları haiz çokça öğretim üyesi bulunmakta ve Akademi ile çalışmaya açık bir tutum göstermektedirler.

Hazırlıkları yapılmaya başlanmış bulunan ders kitapları ve diğer araç-gereçler, görüşlerinden yararlanılan kişi ve komisyonlar tarafından incelenip prosedürü tamamlandıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Üç yıllık akademik eğitime alınacak öğrenciler, ayrıca herhangi bir özel ayırıma tabi tutulmadan, Alman Akademi ve Üniversiteleri’nin öğrenci alımında benimsediği koşul ve kriterler esas alınacaktır. Müfredat ve eğitim programları ise Akademi’miz ile Heidelberg Üniversitesi İslami Bilimler Enstitüsü öğretim üyelerinin bilimsel alanda işbirliğiyle hazırlanmış, böylece emsal bilim kurumları ile denk bir eğitimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.