Gençliğin Eğitimi ve Entegrasyonun kolaylaştırılması

Gençliğin her bakımdan sağlıklı bir biçimde gelişimi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bir toplumun kendi inançsal, kültürel, moral değerlerini geleceğe aktarması, her şeyden önce gençliğine sahip çıkması, onun başarılı olması için gereken çabayı göstermesine bağlıdır. Özlü bir deyişle „Gençliği olmayanın geleceği de olmaz.“ Yaşadığı ülkeıe entegre olmak, tutarlı, verimli iyi birer yurttaş olmak ana koşuldur. İyi yurttaş olmak, olumsuzluklar karşısında susmak ve seyirci kalmakta değil, tersine kötülüklere karşı çıkmak, iyi ve yararlı olan her şeyi koruyup geliştirmekle mümkündür.

Esasen bu toplum, sahip olduğu inanç,düşünüş, yaşam tarzı bakımından, bulundukları ülkelerin insanlarına çabucak uyum sağlamaıa, kaynaşıp birlikte yaşamaya açık bir yapıya ve elverişli bir geleneğe sahiptir. İnsan’ı „Okunacak en büyük kitap“ kabul edip, inanç ve felsefesinin merkezi, odak noktası yapan; „Yetmiş iki milleti aynı gözle gören“ Alevilik, dilinden, din ve inancından, derisinin rengi veya ırkından dolayı herhangi bir kimseyi yadırgayabilir nıi?

Bir milyondan fazla Alevi’nin yaşadığı Avrupa’da gençliğin son derece önemli ve büyük bir yekün oluşturduğu açık bir gerçektir. 9-25 yaş arası genç nüfusun, belirtilen sayının neredeyse yarısını oluşturduğu dikkate alınırsa, işin önemi daha bir belirginlik kazanır. Sahipsiz, başıbozuk, eğitimsiz bırakılan genç nüfusun karşı karşıya bulunduğu olumsuzluklar, beyaz zehir mafiıalarının gençliği kötü yolda kullanma çabaları, ayırımcı tutum ve uygulamaların yol açtığı karmaşık etki ve tepkiler de devreye girince, tehlikenin ne denli kapsamlı ve ürkütücü olduğu daha bir açıklıkla ortaya çıkar.

Alevi gençliğin eğitimi, entegrasyon güçlüklerinin giderilmesi, olumlu yöne yöneltilmesi, Alevi toplumun yanı sıra yaşamakta olduğumuz ülkelerin de hiç kuşkusuz yararına olacaktır.

Alevi gençliğin öncelikle genel eğitime, meslek edinmeye, bulunduğu ülkelerin dil ve kültürlerini iyi bir şekilde öğrenmeye yöneltilmesi başlıca amacımızdır. Ve bunun için Avrupa ülkelerinde gerekli imkân ve koşulların var olduğu, kolaylıkla sağlabileceği kanısındayız. Eğitim alanında bize düşen görevinse, gençliğinıize gereği gibi sahip çıkmak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi almasına yardımcı olmak, davranış bozukluklarına düşmemeleri için bilinçli çaba göstermek ve nihayet Aleviliğin evrensel değerleri, hoşgörü, serbest düşünme ve farlı yaklaşımlara karşı hazımlı davranma ilke ve kurallarına göre eğitilmelerini sağlamaktır.

Açık Yüksek Öğretim Projesi’nin hayata geçirilmesiyle gençliğin eğitimi alanında da olumlu ve

küçümsenmeyecek yararların sağlanacağını düşünmeteyiz. Alevilik’e ve Aleviler’e ilişkin genel ve bilgilendirici ders ve programların yanısıra, gençliği doğrudan ilgilendiren özgün programlara da mutlaka yer vermek istiyoruz. Bunlar Alevilik ile ilgili olabileceği gibi, gençliğin konumu, toplumsal ve kültürel durumları ile de bağlantılı konular olabilir. Önceliğin gençliğe verilmesi, son derece yaşamsal olduğu gibi, inanç ve kültürümüzün geleceğe taşınması, yaşama ve gelişme şansı bulması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

 

Gençlik Eğitim Programı:

1.      Gençliğin toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi.

2.      Aleviliğin evrensel değerleri, gençlik ve günümüz dünyası.

3.      Alevi gençlik ve dünya gençliği ile buluşmalı mı?

4.      Yaşanılan ülkelerdeki gençlik kurum ve kuruluşlarından en iyi nasıl yararlanılabilir?

5.      İyi bir eğitim, iyi bir gelecek!