Kadınlara Yönelik Eğitim Programları

Kadınlara yönelik çalışmaların yapılması bizim için hayati bir öneme sahiptir. Öğretimizin temel taşlarından biri olan kadın-erkek eşitliği anlayışımızın korunup güçlendirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Birçok neden yüzünden, Alevi kadını inanç ve kültür sistemimizdeki konumuna ve kendisi için biçilen değere henüz ulaşmış değil. Alevi toplumunun bir bütün olarak bu yönde eğitilmesi, bu konunun çeşitli yönleriyle aydınlatılması, ana görevlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Açık Öğretim Projemizin gerçekleşme şansını yakalaması halinde bu işin oldukça kolaylaşağı kanısındayız.

Kadın-erkek eşitliği ilkesi, bir çok neden yüzünden, olması gereken yerin bir hayli gerisindedir. Alevi inancına mensup kadın ve erkekler de tüm diğerleri gibi erkek-egemen bir toplumda yaşamakta, kadına ilişkin olumsuz tutum, düşünce ve davranışlardan etkilenmektedirler. Bu aykırılığın oluşmasında, ya da kadın-erkek eşitsizliğinin Alevi toplumunda hala varlığını sürdürüyor olmasında, bir yandan bu toplumun kendi değerlerini yeterince benimseyip yaşama geçirmemiş olması, diğer yandan da dünyanın ve özellikle de Ortodoks İslam’ın konuya ilişkin tutumu etkili olmuştur.

Kadının Alevilik’deki yeri ve değeri çeşitli açılardan araştmlıp incelenecek, elde edilen ürünler, amaca uıgun ve verimli bir biçimde değerlendirmeye çalışmak gerekmektedir.

 

Geliştirici Program

1. Toplumda kadının yeri ve rolü.

2. Alevi tarihinde kadının oynadığı rol ve ünlü kadınlar.

3. Alevilikte kadın-erkek eşitliğinin inançsal ve düşünsel temelleri.

4. Günlük yaşamda kadını olumsuz gösteren yakıştırma ve aşağılamalar.

5. Alevi inanç ve ibadetinde  kadının konumu ve yükümlülükleri