Canlar Merhaba

Alevi Akademisi`yle yolu birleșenler…

Günümüzde Alevilerin inançsal kimliklerine uygun yașamaları, geçmiș tarihimizle kıyasladığımız vakit, rahat olduğu kadar aynı zamanda yeni zorluklarlada karșılaștığı bir gerçek. Özellikle Batı ülkelerinde yașayanlar için yasal güvence ve özgürlükler açısından rahat bir sürecin içinde bulunmaktayız. Alevi inancını yașamak isteyenler genelde engel ve yasaklarla karșılașmamaktadırlar. Hatta teșvik edilmektedirler.

Buna rağmen geçmiș zaman ile kıyasladığımız vakit, inançsal yașamda bir gelișme yașanmamaktadır: Aleviliğin inanç esasları, ritüelleri ve kurumları tarihlerinin en zayıf noktasına ulașmıștırlar. Bir yandan özgürlüklere rağmen inancından uzak nesiller yetișiyor, diğer yandan aleviliği yüzyılların geleneğinden uzaklaștıran düșünceler yaratılıyor. Onurla “Aleviyim” diyenler ve aynı zamanda “Alevilik nedir?” soranlar olduğu gibi, bilmemelerine rağmen sormaya bile gerek duymayanlar da var . Bu durumda – farkında olmadan – Aleviliği içeriden demonte eden bir hareketlilikten söz edebiliriz. 

Diğer bir yandan, tarihi misyonuna daha sıkı sarılmıș, kendi inancından gayrisini batıl ve sapkın sayan, tüm gücüyle Aleviliği yok etmek ve bu onurlu toplumu onurundan ederek, asimile etmek isteyen bir sünni șeriat düzeni mevcut. Kendince Alevi`ye „bu dünya`da“ Cami yolunu gösteren ve „öbür dünya`da“ cehennem`de yer ayıran bir cemaat var olmakta. Bu zümreye karșı adeta müdafaa halinde bulunan Alevi toplumu, kendi lıyakatını anlatmaktan ziyade, geçmiș ulularımızı örnek alarak karșı soru ve sorgulama yöntemlerini de uygulamak zorundadır. „Cami`nin yeri Islam`ın neresinde?“, „Beș vakit namaz Kur`an`ın hanki Suresinde var?“, „Ramazan davulunun Islamda yeri nedir?“ sorularını hem etimolojik hemde tarih ve kaynaklar ıșığında yöneltecek ve bu zümrenin dıșında saygın yașayan sünni toplumuna da aydınlatıcı cevaplar sunmalıdır.

<<Sen seni bilirsen, Nur-u Hüda`sın.>>

Emevilerin getirdiği șeriat düzeni 14 asırlık zulüm ve çabalara rağmen, kendini bilen –Nur-u Hüda`ları– yolun`dan edemedi. 14 asır daha kan dökseler, yine muhaffak olamayacaklardır; eğer Aleviler de kendini bilmeye devam ederlerse.

Bu nedenle Alevi Akademisi`nin bașta görevi kendi kimliğini bilen, tanıyan ve yașayan bir Alevi toplumu`nun varlığını  korumak ve yetișen nesilleri bu bilinçle eğitmek olacaktır. Inançsal eğitimini alabileceği okul, üniversite, dergah ve benzeri kurumu olmayan Alevi çocuk ve gençlerine Cemevleri ile ortaklașa << Yol ve Erkân >> öğretecektir.  Alevi ulularının ilime verdikleri değeri yașama dönüștürecektir.

Bilhassa Aleviliğin sırf sözlü gelenekden ibaret olmadığını, varlığından bihaber olunan bir çok yazılı eserin topluma kazandırılabilinmesi için Alevi Akademisi araștırma, tercüme, baskı ve dağıtım görevlerini üstlenerek, bu eserleri topluma kazandıracaktır. Kaynaklardan okuyarak, onlardan anlayarak ve anlatarak, günün koșullarına uygun bir eğitim gerçekleșecektir.

<<Mucizatın cümlesini insanda gördüm, erenler.>>

Alevi toplumu nice Pirleri, Anaları, Dervișleri, Așıkları ve Muhibleri yetiștirmiștir. Günümüzde geçmișden kalan değerlerin tüketimi söz konusu iken, yeniden Pirlerin, Anaların, Dervișlerin, Așık ve Muhiblerin yetișmesi için gerekli altyapı hazırlanmalıdır. Günümüzün koșullarına uygun güncel Duaların okunması için, hizmet edilebilinecek Dergahların var olması için, Hakka ve insana olan sevgisini Alevi diliyle ve deyișiyle söze getirebilmesi için, aynı zamanda Güzellikleriyle ve Doğruluklarıyla Ehl-i Beyt`in gönlünü kazanacak Taliplerin yașaması için, Alevi Akademisi icraat gösterecektir.

Aleviler hakkında dünya`da ki gelișmeleri takip edecek, Alevilik ve Aleviler hakkında yayımlanan karar, kitap, rapor, makale ve yazıları toplayarak, analiz edecek ve Alevi Toplumu`nun çıkarları doğrultusunda kullanacak Kurum Alevi Akademisi`dir. Bu bilgileri ve sonuçlarını Cemevi ve Yöneticilerine sunacak Kurum yine Alevi Akademisi olacaktır.

Eğer Dünya`da bu ve benzeri hizmetleri veren bașka Alevi Kurumu yoksa, lütfen sizde toplumsal ve tarihi sorumluğunuza sahip çıkarak, bize destek olun! Alevi Akademisi`nde Alevi Pirleri, Talipleri, Akademisyenleri ve Kamilleri birleșiyor!

 

Alevi Akademisi