Kısa süreli kitle Eğitimi

Aleviler, özellikle Türkiye’de yaşamakta olup, sayıca da en yüksek bir konuma sahip bulunan Aleviler; kendi inanç ve kültür sistemleri konusunda herhangi bir eğitimden geçmiş değiller. Bununla birlikte geçmişten gelen olumsuz tutum ve davranışların etkileri de henüz son bulmuş değil. Bunun herkesçe bilinen nedenleri var ve bunları burada tartışmanın yeri değil. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşamakta olan Aleviler’in, bu yüzden kendileri, kendi kimlik ve değerleri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olduklarını söylemek güç. Doğaldır ki Aleviler, kendi inanç ve kültürlerini koruyup geliştirmek amacıyla gerekli önlemleri alacak, gereksinilen çalışmaları yapacaklar.

Bu amaçla Akademi, kuruluşunun ilk aylarında aldığı bir kararla kitle eğitimi konusunda başarılı bir atılım gerçekleştirdi. 21 Mart (1998) Hz. Ali’nin Doğum Günü Nevruz‚da Alevilik Okulları Etap-I ve Etap-II‘yi kurdu. Bununla amaçlanan, Alevilik bilincini yükseltmek, toplumun çeşitli kesirnlerini, Alevilik konusunda aşama aşarna bilgilendirmekti. Etap-I, Curna günü öğleden sonra başlamak üzere, hafta sonu boyunca toplam 18-20 saatlık bir eğitirn süresini kapsar. Etap-II ise, yine bir hafta sonunu kapsarnakta ve yaklaşık 40 saat sürmektedir. 18-25, 26-35, 36 ve yukarısı olrnak üzere üç aın yaş grubuna girenlerden oluşan kümeler, belirtilen eğitimden yararlanmaktadır.

Etap-I’de, katılımcılar Alevilik hakkında genel ve ternel bilgilere sahip olmalan hedeflenrniştir. Konuya olan ilgilerinin artrnası, daha ileri bir programı, örneğin Etap-II’yi izlerneye hazır hale gelrneleri istenir. Etap-II henüz uıgulamaya sokulrnuş değil; ancak Açık Yüksek Öğretim Projesi’nin sağlayacağı olanaklarla, bunun düşünüldüğünden daha verimli ve daha yaygın bir biçimde uıgulanabileceği kanısındayız. Bundan böyle, daha büyük grupların oluşturulması, daha çok insanın belirtilen eğitim hizmetinden yararlanması kolaylaşacaktır.

Bugüne kadar, Akademi’nin görevlendirdiği uzrnan kişiler tarafından yapılan Etap eğitimleri, bu kez sınıf ve öğretrnen etkeni devreden çıkarılarak video-konferans ve yayın iletişirni yöntemiyle sürdürülecek, yapılacak sınavı başaranlara sertifikaları verilecektir.

İzlene gelen kitle eğitim programı şöyledir: .

  1. İslam ve Alevilik Tarihi.
  2. Alevi Yol ve Erkânı.
  3. Alevi Edebiyatı.
  4. Entegrasyonun Sağlanması ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma.
  5. Alevi Sorunu ve Çözümü.

Etap eğitimleri halkımızın, özellikle gençliğin büyük ilgisini çekti. Başlangıcından bugüne,

yüzlerce insanıınız bu eğitirnlerden geçti. Geçen dönern bunların saıısı 500’ün üzerine çıkmışken, bu dönernde buna 220 civarında yeni isimler de eklendi. İngiltere’de 20 gün süren eğitirne 200’den fazla, Salzgitter’de ise hafta sonu eğitimine 16 kişi katıldı. Ne var ki bu son dönernde, toplurn başlangıçtaki heyecanını koruyamadı ve beklenen sayıya da ulaşılamadı.

Bunu, eğitime duyulan ilginin azaldığının ya da eğitimin niteliğinde meydana gelebilecek bir düşüşün sonucu olarak yorumlaması doğru bir yaklaşım olmaz. Doğrusu, bunun temel nedenlerini son dönemlerde Alevi hareketinde karşılaşılan anlamsız tutum ve yönelimlerde aramak gerek.

Herşeye rağmen bu eğitimlerin gelecekte de sürmesi, toplumumuz için son derece yararlı olacaktır.